Na domačo stran revije Knjižnica
Domov | Impresum | Kontakt Prijava na RSS .
O reviji Navodila avtorjem E-izvodi Iskanje Blog
KOLIKO KNJIG JE MOGOČE PREBRATI V ŽIVLJENJU?
How many books can be read in a lifetime?

Knjižnica 55(2011)4 , stran 107-120

Grdina, Igor

Pregledni znanstveni članek

UDK 930.85:028

Izvleček
Namen: V razpravi se ob pretresu pretežno pričevanjskih virov odgovarja na vprašanje o tem, kaj vse je na Slovenskem v različnih obdobjih novoveške zgodovine, zlasti pa v obdobju meščanov, vplivalo na število prebranih knjig.
Metodologija/pristop: Raziskava je izvedena v okviru paradigem nove kulturne zgodovine s poudarjeno odprtostjo do zgodovine idej in mentalitet.
Rezultati: Zlasti razsvetljenska in narodnoprebudna miselnost, ki sta se na Slovenskem doživljali kot izrazito neelitistični in splošnoemancipacijski, sta vodili k učinkovitim prizadevanjem za razširjanje knjige in njene branosti. Tako izdajatelji, ki so z množično produkcijo dosegali vsakomur, tudi pripadnikom najrevnejših slojev, dostopno ceno svojih edicij, kot zasebne in javne biblioteke so bile pomemben instrument širjenja in ustvarjanja interesnih skupin ter nacionalne skupnosti.
Omejitve raziskave: Raziskava sloni na primarnih in sekundarnih virih, ki so dandanes dostopni, vprašanje izgubljenih in neznanih virov pa ostaja odprto. Nedvomno bi lahko nekatere domneve potrdili tudi z natančnejšo kvantitativno analizo gradiva, ki se je do danes ohranilo. Smiseln pa bi lahko bil tudi pregled rokopisnih lastniških in drugih vpisov v ohranjenih knjigah v slovenskih in tujih knjižnicah.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Povezava zasebnih pričevanj s politično, gospodarsko in kulturno zgodovino ponuja nov, svež pogled na oblikovanje družbenih stališč in kulturnih vrednot slovenske meščanske družbe do začetka 20. stoletja. Razprava slikovito prikaže položaj Slovencev in Slovenstva, ki se je oblikoval tudi skozi bralno kulturo in jezikovno identiteto.

Ključne besede: doba meščanov, branje, emancipacija, knjižnice,

Celotno besedilo članka (551 K)

Review article

UDK 930.85:028

Abstract
Purpose: The essay is mostly based on the analysis of primary sources (reminiscences)and addresses the question of which currents influenced the number of read books in various periods of modern history and particularly in the age of bourgeoisie in Slovenia.
Methodology/approach: The research was carried out in accordance with the paradigms of new cultural history with special emphasis on the history of ideas and mentalities.
Results: The mentality of enlightenment and national-awakening looked upon as highly non-elitist and emancipatory in Slovenia, led to efficient ways of spreading books and the circle of their readers. The publishers whose mass production became available to everyone, including the poorest strata of the society, ensured low prices of their book editions. Public and private libraries were an important instrument for the spread and creation of interest groups and national communities.
Research limitation: The research is based on available resources; however, the lost or unknown resources could surely offer more answers. It is logical that some assumptions can be confirmed by a detailed analysis or by the review of manuscripts and other similar documents held in Slovenian libraries and abroad.
Originality/practical implications: The analysis of reminiscences in the political, economical and historical context offers a new point of view of the social stand and cultural values of the Slovenian bourgeoisie in the early 20th century. The study presents the position of Slovenian people and identity shaped by the reading culture and language identity.

Key words: age of bourgeoisie, reading, emancipation, libraries

Full Text (551 K)

Za pregledovanje celotnih besedil člankov uporabite program Adobe Acrobat Reader. Če ga nimate nameščenega na svojem računalniku, ga lahko prenesete s spletnega mesta Adobe Acrobat Reader Download.
Izdelava in gostovanje: Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani.

© Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
Citate iz posameznih člankov je dovoljeno uporabiti z navedbo vira. Fotokopiranje za študijske namene je dovoljeno.

web site hit counter
Statistika obiska