Na domačo stran revije Knjižnica
Domov | Impresum | Kontakt Prijava na RSS .
O reviji Navodila avtorjem E-izvodi Iskanje Blog
BRANJE OD RAZVEDRILA ELITE DO SPLOŠNE DOBRINE
Reading: from the pleasure of the elites to the common good

Knjižnica 55(2011)4 , stran 49-68

Gabrič, Aleš

Pregledni znanstveni članek

UDK 028(091)

Izvleček
Namen: Avtor v prispevku obravnava bralne navade na Slovenskem od 19. stoletja, ko je bilo še veliko ljudi nepismenih, do splošne pismenosti in široke dostopnosti knjig v času potrošništva. Pri tem oriše vpliv naraščanja pismenosti, knjižne ponudbe in mreže knjižnic na bralne navade.
Metodologija/pristop: Pri analizi se je avtor naslanjal na spomine posameznikov, na poročila društvenih zvez, ki so organizirala knjižnice, in prva znana objavljena poročila o tem, po katerih so bralci najraje posegali.
Rezultati: V obdobju Avstrije, ko je večina šolskega sistema delovala v nemškem jeziku,je prevladovalo branje v nemščini natisnjenih del, po izboljšanju knjižne ponudbe v obdobju prve Jugoslavije pa so glavnino del bralci že prebirali v slovenskem jeziku.Do srede 20. stoletja so statistični podatki o branosti še sporadični in nezanesljivi, evidentirani in v prispevku navedeni podatki pa vseeno nakazujejo trende spreminjanja bralnih navad na Slovenskem.
Omejitve raziskave: Raziskava posega v čas, ko še niso bile opravljene resne statistične analize branosti, zato se je moral avtor omejiti na posamezne ohranjene drobce. Bolj podrobne analize o branosti na Slovenskem so začeli opravljati šele v sedemdesetih letih 20. stoletja.
Izvirnost/uporabnost raziskave: V literaturi o branju na Slovenskem je bilo več pozornosti namenjene knjigi, knjižnicam, tiskarnam ali založnikom, manjše pa je bil deležen bralec.Prispevek nakazuje, kako bi lahko v bodoče analize uvrstili tudi ta pogled, pogled bralca.

Ključne besede: bralna kultura, pismenost, knjižnice, najbolj brane knjige, 19.-20. stoletje,

Celotno besedilo članka (553 K)

Review article

UDK 028(091)

Abstract
Purpose: The author focuses on the reading habits in Slovenia from the 19th century,when many people were still illiterate, to the period of general literacy and wide availability of books in the time of consumer society. The author outlines how the reading habits were influenced by the expanding literacy, book supply, and library networks.
Methodology/approach: The analysis is based on the memories of individual people,reports of library associations, and early published reports on most frequently read publications.
Results: In the Austrian period the German language prevailed in education and book production. After the improvement of book supply in the period of the First Yugoslavia books were mostly read in the Slovenian language. Until the middle of the 20th century the statistical data on reading habits is still sporadic and unreliable. Nevertheless, the data registered and referred to in the analysis points to the changing reading habits in Slovenia.
Research limitations: The research explores the time when serious statistical analyses of reading habits were still non existent. Thus, the author had to limit his work to individual fragments which have been preserved. The more detailed analyses on the reading habits in Slovenia only emerged in the 1970s.
Originality/practical implications: In the literature dealing with the reading habits in Slovenia attention was mostly paid to books, libraries, as well as to printing or publishing houses, while the readers were not so important. However, this paper demonstrates how the future analyses could also take the aspect of the readers’ viewpoint into account.

Key words: reading culture, literacy, libraries, most read books, 19th-20th Century

Full Text (553 K)

Za pregledovanje celotnih besedil člankov uporabite program Adobe Acrobat Reader. Če ga nimate nameščenega na svojem računalniku, ga lahko prenesete s spletnega mesta Adobe Acrobat Reader Download.
Izdelava in gostovanje: Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani.

© Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
Citate iz posameznih člankov je dovoljeno uporabiti z navedbo vira. Fotokopiranje za študijske namene je dovoljeno.

web site hit counter
Statistika obiska