Na domačo stran revije Knjižnica
Domov | Impresum | Kontakt Prijava na RSS .
O reviji Navodila avtorjem E-izvodi Iskanje Blog
VPLIV RAZVOJA KARTOGRAFSKIH TEHNIK NA PODOBE ZEMLJEVIDOV SLOVENSKEGA OZEMLJA OD 16. DO 19. STOLETJA
The influence of cartographic techniques development on the images of the Slovenian territory: from 16th to the 19th century

Knjižnica 55(2011)4 , stran 205-222

Fridl, Jerneja
Šolar, Renata

Izvirni znanstveni članek

UDK 528.9(091)

Izvleček
Namen: V prispevku so predstavljena pomembnejša kartografska dela od 16. do 19.stoletja, ki prikazujejo območje današnje Slovenije in so delo številnih tujih in domačih avtorjev. Njihova podoba se je zaradi tehnoloških, družbenih, političnih, gospodarskih,kulturnih in ideoloških danosti nenehno spreminjala, zato so pri posameznih zemljevidih poudarjene ključne prelomnice v več tisočletnem kartografskem razvoju.
Metodologija/pristop: Raziskava temelji na analizi primarnih virov, ki jih hranijo v Kartografski in slikovni zbirki Narodne in univerzitetne knjižnice, nekaj redkih primerkov pa tudi v Zemljepisnem muzeju Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU. Kritično so ovrednoteni tudi obstoječi sekundarni viri, predvsem literatura in izsledki izbranih projektov. Z znanstvenoraziskovalnega stališča je prispevek interdisciplinaren, čeprav vsebinsko v največjem obsegu še vedno posega na področje kartografije.
Rezultati: Na osnovi zbranih dejstev ter primerov so z induktivno metodo podani sklepi o vlogi zemljevidov kot medija za prenašanje najrazličnejših informacij. Zemljevidi so osvetljeni z vidika njihove sporočilne vrednosti ali uvedbe novih kartografskih načel,saj grafične podobe, ujete na papir, pričajo o tehnološkem razvoju izbranega zgodovinskega obdobja in značilnostih različnih dežel, njenih ljudeh, predvsem pa o nastajanju posameznih držav in spreminjanju njihovih meja.
Omejitve raziskave: Zaradi omejitev v dolžini besedila smo se v raziskavi osredotočili le na izbrano kartografsko gradivo in njihove avtorje. Kot običajno nismo mogli obiti že večkrat omenjenih kartografov, kot so Valvasor, Florjančič in Kozler. Obravnavamo predvsem nacionalno najpomembnejše kartografsko gradivo, ki ga hranita dve instituciji, to je Narodna in univerzitetna knjižnica ter Zemljepisni muzej GIAM ZRC SAZU.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Izvirnost prispevka je predvsem v tem, da smo v obravnavo zemljevidov in njihovih avtorjev tokrat vključili tudi vpliv tehnološkega razvoja na podobo zemljevidov. Izpostavili pa smo še njihovo sporočilno vrednost, saj se v zemljevidih zrcalijo tako kartografove predstave o svetu kot trenutne vrednote družbe.

Ključne besede: kartografija, zgodovina, Slovenija, sporočilnost zemljevidov, Valvasor, Florjančič,

Celotno besedilo članka (1.013 K)

Original scientific article

UDK 528.9(091)

Abstract
Purpose: The paper presents the most important maps of the present-day Slovenian territory from 16th to 19th century contributed by many foreign and local authors. Due to technological, social, political, economic, cultural, and ideological conditions their image was constantly changing. Some of them are highlighting the key turning points in a centuries-long cartographic development.
Methodology/approach: The survey is based on the analysis of primary sources held in the Map Collection of the National and University Library as well as in Geographical museum of Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts.The existing secondary sources, particularly the literature and the results of selected projects, are also critically evaluated. From the scientific point of view the paper is interdisciplinary although its content mostly affects the scope of cartography.
Results: The inductive method offers conclusions on the role of maps as a medium for transferring different information. Maps are presented either in the light of their communicative value or in the light of using modern cartographic principles. Maps as graphic images captured on paper demonstrate technological development of selected historical periods and characteristics of different countries, their people, and especially the emergence of individual countries and national border changes.
Research limitation: Due to limitations in the length of the study text we focus only on the selected items of the cartographic collection and their authors. As usually, we were unable to avoid important cartographers, such as Valvasor, Florjančič and Kozler. The major national cartographic materials held by a two institutions, the National and University Library and GIAM ZRC SAZU Geographical Museum are exposed.
Originality/practical implications: The originality of this paper lies mainly in the fact that we deal with maps and their authors together with the impact of technological development on the image of the maps. We also expose their informative value as they reflect not only the cartographer’s views about the world, but also the current values of the society.

Key words: cartography, history, Slovenia, communicative value of maps, Valvasor, Florjančič

Full Text (1.013 K)

Za pregledovanje celotnih besedil člankov uporabite program Adobe Acrobat Reader. Če ga nimate nameščenega na svojem računalniku, ga lahko prenesete s spletnega mesta Adobe Acrobat Reader Download.
Izdelava in gostovanje: Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani.

© Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
Citate iz posameznih člankov je dovoljeno uporabiti z navedbo vira. Fotokopiranje za študijske namene je dovoljeno.

web site hit counter
Statistika obiska